“El problema no és el problema. El problema és TEU actitud davant el problema” 

logo small nanda

Reeducació Psicopedagògica

Es treballen principalment les dificultats d’aprenentatge dins de l’àmbit
acadèmic de l’infant o adolescent, així com la part emocional implicada en el
procés, ja que sol quedar bastant afectada, per exemple l’autoestima.

La reeducació psicopedagògica és una intervenció psicoeducativa específica orientada a alumnes, ja sigui d’infantil, primària o secundària, que mostrin alguna dificultat concreta d’aprenentatge vinculada a la presència d’algun trastorn específic com la dislèxia, la discalcúlia, el TDAH, el TEL (Trastorn Específic del Llenguatge), el TANV (Trastorn d’Aprenentatge No Verbal), TEA (Trastorns de l’espectre autista), etc. Encara que també és útil i beneficiosa per a aquells nens o joves que volen potenciar el seu rendiment en absència de dificultats específiques d’aprenentatge o altres problemes emocionals), així com per a alumnes amb altes capacitats. No se centra únicament i exclusivament en l’exercici acadèmic, sinó que també intervé en els factors emocionals i conductuals. Fomenta una millora de l’autonomia, l’autoestima, de la percepció d’autoeficàcia, de la motivació i d’aquells comportaments i hàbits que faciliten una adequada rutina d’estudi o treball. Al seu torn, promou la disminució o eliminació d’aquelles conductes que interfereixen o dificulten l’acompliment.

La portem a terme psicòlegs i logopedes, els quals comptem amb una formació específica en els diferents trastorns infantils i d’aprenentatge, sent coneixedors de les seves peculiaritats i de les diferents estratègies d’intervenció.

La reeducació psicopedagògica, estimula diferents habilitats cognitives (atenció, memòria, percepció, orientació temporal i visuoespacial, llenguatge, raonament, metacognició, planificació, flexibilitat cognitiva, etc.). Es basa en fomentar el desenvolupament de recursos propis, a partir de les seves potencialitats, que permetin compensar i millorar les àrees on el rendiment és deficitari o millorable, la qual cosa, comportarà una millora del rendiment acadèmic a mig-llarg termini. És important establir un bon vincle entre terapeuta i nen, fer-li veure que el seu treball i esforç és la base de la teràpia, remarcar les seves fortaleses i comptar sempre amb la seva opinió. Si ell se sent part del procés això augmentarà les seves ganes de treballar i amb això treballarem la seva motivació. La motivació és un dels aspectes principals a treballar en reeducació, és molt important saber despertar en cada un allò que ens fa voler fer les coses, això que ens impulsa a voler créixer i millorar. Cal no oblidar que cada un té un procés d’adaptació diferent, durant aquest procés cal aprendre a valorar els passos que es van donant, per molt petits que siguin. Considerem molt important tenir compte les pròpies expectatives de l’alumne/pacient, així com les demandes dels pares. Per això abans d’iniciar la intervenció és fonamental realitzar una avaluació completa tant de la família com de el nen/a per separat. Pel que fa a la part acadèmica, es treballen aquelles àrees presents en tota etapa escolar, en què el nen o adolescent presenta més dificultats. Solen estar relacionades amb:

  • L’adquisició, augment i millora de les habilitats necessàries per a l’aprenentatge.
  • La recuperació i suport de matèries en què hi hagi un endarreriment escolar.
  • La dificultat en la lectura, escriptura, comprensió lectora, càlcul i el raonament matemàtic.
  • L’adquisició i/o la millora dels hàbits i tècniques d’estudi.
  • La millora de la conducta enfront de la tasca escolar.
  • Potenciar l’autoestima.
  • El treball d’una bona organització de el temps d’estudi.

L’organització és un punt fonamental a tractar, si aconseguim una bona planificació de el temps d’estudi veurem incrementats els resultats que busquem. És molt important i té molts beneficis a la realització d’un bon horari de treball, amb això aconseguim un estalvi de el temps emprat per a l’estudi, fomentem un bon hàbit, el nen aconsegueix optimitzar el seu temps i evitem la improvisació a l’hora d’estudiar. Perquè aquest pla d’estudis funcioni és fonamental que sigui marcat al costat de l’infant, que sigui partícip i que vulgui comprometre amb la tasca. Està demostrat que una bona organització augmenta la seguretat en un mateix.

El treball en equip és bàsic per a l’èxit de la teràpia, a la consulta treballem directament amb el nen o adolescent, amb la família i amb els professors implicats en la millora del rendiment acadèmic i de l’adaptació escolar, així com en la part emocional . Considerem que la coordinació i la comunicació interprofessional són fonamentals per a la millora d’aquest procés.